Translate

tisdag 3 juli 2012

Martinus Laurentii Aschaneus återfunna manuskript


Martinus Laurentii Aschaneus, 1575-1641, efterträdde Johannes Bureus som riksantikvarie, och var den förste som uppbar denna titel. Han har efterlämnat en del utförliga fornminnesinventeringar, främst vad gäller runinskrifter, vilka han avbildat mycket detaljerat.

En sedan länge saknad del av Aschaneus fornminnesinventeringar över Sollentuna och Eds socken under titeln Collectaneum Monumentale Runicum uppmärksammades under 2010, då Eva Nyström, Uppsala universitet, katalogiserade en stor mängd äldre handskrifter här på Stifts- och landsbiblioteket i Skara.

Nyheten om detta fynd ingick en artikel av Eva Nyström i LIR.journal, 2011: no. 1, i vilken hon utgått från exempel från våra samlingar. Denna artikel finns länkad här: Handskrifter i Skaras samlingarAtt handskrifterna varit väl kända beror på att dessa finns noggrant upptagna i den förteckning som upprättats redan på 1640-talet med de tryckta och handskrivna verk som Aschaneus efterlämnat, under titlarna: Sten och rune crönika medh dess declaratione öfwer Edz sochn samt Sollendatunae rune monumentz crönika, vilken publicerats i tryck i Kyrkohistorisk årsskrift för 1906. När just dessa handskrifter hamnade på annan ort är dock oklart.

Dessa handskrifter hamnade i Olof Andersson Knös (1756-1804) ägo, och efter hans bortgång inkom dessa som gåva till biblioteket tillsammans med en stor mängd annat material.Volymen med dessa handskrifter föreligger nu fritt tillgänglig i form av digitala bildfiler i bibliotekets Flickr-flöde: Collectaneum Monumentale Runicum. Jag hoppas och tror att detta kan leda till att detta material uppmärksammas och att det blir föremål för en kommenterad utgivning i framtiden, såsom Gunnar Gihl utgivit och kommenterat Aschaneus inventeringarna för Sigtuna och Norrsunda i sin avhandling från 1925.

Litteratur:
Almgren, O. (1931). Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-institution. Fornvännen, årg. 26(1931), s. 28-47.
Gihl, G. (1925). Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvarikt-topografiska manuskript af Martinus Aschaneus, utgifna och kommenterade. Diss. Uppsala: Uppsala Universitet.
Martin Aschaneus' på 1640-talet till riksarkivet öfverlämnad samling böcker och handskrifter. Kyrkohistorisk årsskrift, årg. 87(1906), s. 261-266.
Nyström, E (2011). Permeable Boundaries: Manuscript and Print in Concert in Early Modern Sweden. LIR.journal, 1(2011).

Bilder: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar