Translate

måndag 23 januari 2012

Om sättet att återuppliva en drunknad, anno 1775

Den som följer den engelska tv-serien QI vet redan här vad som väntar - även i Sverige var detta uppenbarligen det säkraste "sättet, at återställa dem till lifs, som drunknadt" under 1700-talet, nämligen tobaksröklavemang.

För den som inte läser frakturstil, följer här ett utdrag i antikva:

”Under det at föregående anstalter i werket ställas, har man tid att tillaga Rök-instrumentet, såsom det hufwudsakeligaste i detta göromål, och detsamma skyndesamt bruka, som sker således, at man löst instoppar Tobak i den dertil ämnade Dosan, och med fnöske tänder densamma, Så snart hon är väl tänd, sättes det lösa Träd-röret i Stolgången på den drunknade; sedan fogar man deruti lilla ändan af Läder-röret och börjar blåsa genom det mindre Blås-röret, som fogas in wid locket af Tobaks-dosan. Man fortfar at blåsa på detta sätt, tils dess Tobaken är afbrunnen, då man åter instoppar mera, och utan uppehåll inblåser rök i den drunknades inälfwor, til des han gifwer säkra och beständiga tekn til lif.
Ehuruwäl Instrumentet är föga kostsamt och så inrättadt, at man utan beswär kan föra det med sig; likwäl, som det ej så snart kan blifwa allmänt, så kan man i des ställe betjena sig af twänne wanliga Tobaks-pipor, då man fogar hufwudena emot hwarannan, införer det ena skaftet, och blåser genom det andra.”

Andra tips finns att hämta i denna lilla broschyr - har man turen att befinna sig i närheten av ett stall vid återupplivandet, klär man till exempel med fördel in den drunkade med gödsel för att hålla kroppen varm.

Visst har vetenskapen och sjukvården gått framåt, men kanske kommer en del av dagens moderna behandlingsmetoder också att kännas lika märkliga en dag, vem vet.

En längre utläggning om detta makalösa instrument och dess användning finns att se här på Youtube: QI - clip taken from the "Health and Safety" episode on the H series


I engelska Wikipedia finner man en bild från en tysk lärobok utgiven 1776 på det lilla underverket, här med arbetsbesparande blåsbälg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar